bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

W oparciu o ustawę o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. (t.j. Dz.U. z 2006r., Nr 139, poz. 992 z późn. zm.) podejmowane są działania w kierunku prowadzenia postępowania w sprawach indywidualnych z zakresu świadczeń rodzinnych.
Świadczenia rodzinne przysługuje rodzinie, w której dochód netto na osobę nie przekracza kwoty 574,00zł., lub kwoty 623,00zł. na osobę w rodzinie, jeżeli w rodzinie wychowuje się osoba niepełnosprawna. W ramach świadczeń rodzinnych przyznawane są następujące świadczenia:
- zasiłek rodzinny (77,00zł. miesięcznie na dziecko w wieku do 5 lat, 106,00zł. miesięcznie na dziecko w wieku od 5 – 18 lat, 115,00zł. miesięcznie na dziecko powyżej 18 roku życia).
- dodatki do zasiłku rodzinnego z tytułu:
urodzenia dziecka – 1000,00zł. jednorazowo;
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 400,00zł. miesięcznie;
samotnego wychowywania dziecka – 170,00zł. miesięcznie na dziecko, lub 250,00zł. na dziecko niepełnosprawne, nie więcej niż na dwoje dzieci;
kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego – 60,00zł. miesięcznie na dziecko do 5 roku życia, 80,00zł. miesięcznie na dziecko powyżej 5 roku życia;
rozpoczęcia roku szkolnego – 100,00zł. jednorazowo we wrześniu;
podjęcia przez dziecko nauki w szkole ponadgimnazjalnej poza miejscem zamieszkania – 90,00zł. miesięcznie na zamieszkanie, lub 50,00zł. miesięcznie na dojazd do szkoły wypłacane od września do czerwca;
wychowywanie dziecka w rodzinie wielodzietnej – 80,00zł. miesięcznie na trzecie i każde kolejne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego;
Dodatki do zasiłku rodzinnego wypłacane są po uprzednim ustaleniu prawa do zasiłku rodzinnego.
- świadczenia pielęgnacyjne - dla rodzica niepełnosprawnego dziecka;
- specjalny zasiłek opiekuńczy – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
- zasiłek pielęgnacyjny – dla osoby niepełnosprawnej;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka – 1000,00zł. jednorazowo.

Ustawa z dnia 7 września 2007r o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j.Dz.U. z 2009r, Nr 1, poz. 7 ze zm.) określa zasady i sposób udzielania świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz prowadzenie postępowania wobec dłużników alimentacyjnych.

Oprócz w/w aktów prawnych Ośrodek realizuje zadania na podstawie:
- ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. (Dz.U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
- ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
- ustawy z dnia 21 marca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. Nr 71, poz. 743 z poźn. zm.);
- ustawy z dnia 27 sierpnia 2004ro świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008r., Nr 164, poz. 1027 z poźn. zm.);Opublikował: Zofia Wrzosek
Publikacja dnia: 12.12.2014
Podpisał: Zofia Wrzosek
Dokument z dnia: 12.12.2014
Dokument oglądany razy: 369