bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Ogłoszenia

Informacja dot. Programu Rodzina 500 +


W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2 wydawane są wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego. Świadczenie wychowawcze przysługuje na pierwsze dziecko, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 800,00zł. Jeżeli członkiem rodziny jest dziecko niepełnosprawne, świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko przysługuje jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.200,00zł. Pierwsze dziecko oznacza jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie w wieku do ukończenia 18 roku życia. Na kolejne dzieci w rodzinie w wieku poniżej 18 roku życia inne niż pierwsze dziecko świadczenie wychowawcze przysługuje bez względu na dochód.
Druki wniosków można pobrać w pok. Nr 7, Nr 8,Nr 9.
Przyjmowanie wniosków nastąpi od dnia 01 kwietnia 2016 roku (również w formie elektronicznej).

KARTA DUŻEJ RODZINY


Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do 25 roku życia. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia.
Wniosek o przyznanie karty należy złożyć w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania. Wniosek w imieniu rodziny może złożyć każdy pełnoletni członek rodziny.
Karta Dużej Rodziny uprawnia do zniżek, które są oferowane przez instytucje państwowe, jak i firmy prywatne. Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl.


Mieszkańcy Gminy Klonowa mogą pobierać i składać wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej.

INFORMACJA

W związku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2016 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznj w Klonowej informuje, że w ramach Programu można skorzystać z pomocy żywnościowej w formie paczek żywnościowych.

Pomocą żywnościową mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, tj. "Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu: 1) obóstwa, 2) sieroctwa, 3) bezdomności, 4) bezrobocia, 5) niepełnosprawności, 6) dłogotrwałej lub ciężkiej choroby, 7) przemocy, 8) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi, 9) potrzeby ochorny macierzyństwa lub wielodzietności, 10) bezradności w sprawach opiekuńczo -  wychowawczych, 11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, 12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, 13) alkoholizmu lub narkomanii, 14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, 15) klęski żywiołowej lub ekologicznej", których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 951,00zł. dla osoby samotnej oraz 771,00zł. dla osoby w rodzinie.

Ponadto informujemy, że osoby zainteresowane w/w pomocą powinny zgłosić się do GOPS w Klonowej pok. Nr 8 lub 9 do dnia 26.08.2016r. w celu zlożenia stosownego oświadczenia i deklaracji o miejscu odbierania żwyności.

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy GOPS.Opublikował: Zofia Wrzosek
Publikacja dnia: 19.08.2016
Podpisał: Zofia Wrzosek
Dokument z dnia: 16.01.2015
Dokument oglądany razy: 1 789