bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Nabór pracowników

                                                                                  Klonowa, dn. 23.03.2016r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
na stanowisko referenta ds. świadczeń wychowawczych
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej

1. Nazwa i adres jednostki:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Ks. Józefa Dalaka 2
98-273 Klonowa
2. Określenie stanowiska
Stanowisko - referent ds. świadczeń wychowawczych
3. Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania wybranego kandydata
Magdalena Kopeć – Stężalska, zam. Górka Klonowska - Kolonia
4. Uzasadnienie dokonanego rozstrzygnięcia
W wyniku ogłoszenia o naborze na w/w stanowisko pracy aplikacje przesłało 13 kandydatów. Oferty 9 kandydatów nie spełniały wymagań formalnych – wykształcenie kandydatów nie odpowiadało określonemu w ogłoszeniu. 4 kandydatów, których oferty spełniały wymogi formalne zostało zaproszonych na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 23 marca 2016r.
Komisja przeprowadziła rozmowy z 4 kandydatami. W wyniku rozmów każdy z członków Komisji dokonał oceny punktowej poszczególnych kandydatów. Po zsumowaniu punktów Komisja sporządziła listę 4 kandydatów wraz z liczbą uzyskanych w wyniku oceny punktów i przedstawiła ją Kierownikowi GOPS.
Wybrana kandydatka posiada wykształcenie wyższe – kierunek administracja. Kandydatka wykazała się wymaganą w ogłoszeniu podstawową znajomością zagadnień z zakresu ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca Program 500+, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego a także podstawową znajomością przepisów z zakresu funkcjonowania gminy. Kandydatka jest osobą dyspozycyjną, komunikatywną, samodzielną i zdeterminowaną do podjęcia pracy na w/w stanowisku. Deklaruje również chęć dalszego pogłębiania swojej wiedzy i kwalifikacji. Obecnie jest zatrudniona, jednak deklaruje możliwość rozwiązania stosunku pracy za porozumieniem stron. Dodatkowym atutem kandydatki uzasadniającym jej wybór jest doświadczenie zawodowe, w tym również na stanowisku aspiranta pracy socjalnej w GOPS w Klonowej.


                                                                                                                 Kierownik GOPS w Klonowej
                                                                                                                              Zofia Wrzosek

Ogłoszenie o naborze kandydatów na pracownika na stanowisko urzędnicze - referent do spraw świadczeń wychowawczych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
REFERENT DO SPRAW ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej
98-273 Klonowa, ul. Ks. Józefa Dalaka 2

I. Wymagania niezbędne wobec kandydata na stanowisko:

1) posiada obywatelstwo polskie;
2) kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
3) kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku;
5) ukończone studia wyższe na jednym z kierunków: administracja, prawo, ekonomia;
6) podstawowa znajomość zagadnień z zakresu ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzająca Program 500+, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o ochronie danych osobowych oraz kodeksu postępowania administracyjnego;
7) znajomość obsługi komputera z wykorzystaniem programów pakietu MS OFFICE tj. WORD, EXCEL;
8) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

II. Wymagania dodatkowe

1) znajomość przepisów prawa dotyczących funkcjonowania samorządu gminnego, w szczególności ustawy o samorządzie gminnym
2) doświadczenie w pracy na stanowisku pracownika administracji publicznej,
3) umiejętność praktycznego stosowania przepisów prawa;
4) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, sumienność, rzetelność gotowość do podnoszenia kwalifikacji
5) zdolność samodzielnego i szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność dobrej organizacji pracy własnej oraz odporność na stres.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia świadczeń z zakresu ustawy pomoc państwa w wychowywaniu dzieci;
- przyjmowanie i weryfikacja wniosków oraz kompletowanie dokumentacji w sprawach o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego;
- sporządzanie projektu decyzji administracyjnych;
- sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń;
- sporządzanie analiz, informacji z zakresu świadczenia wychowawczego
- obsługa systemu informatycznego z zakresu realizacji świadczenia wychowawczego;
2. Prowadzenie rejestrów:
- wpływu wniosków;
- wydanych decyzji administracyjnych i postanowień;
3. Sporządzanie i przekazywanie wojewodzie w wersji elektronicznej sprawozdań miesięcznych, kwartalnych, rocznych i bieżących z zakresu wykonywanej pracy;
4. Prowadzenie postępowań egzekucyjnych wobec osób, które pobrały nienależnie świadczenie wychowawcze
5. Współpraca z pracownikami socjalnymi i osobami wyznaczonymi do realizacji zadań w celu zapobiegania sytuacjom marnotrawienia przyznanych świadczeń;
6. Wykonywanie innych czynności i zadań dotyczących pracowników samorządowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa
8. Realizowanie innych zadań zleconych przez Kierownika Ośrodka

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1. sposób zatrudnienia i wymiar etatu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, 3/4 etatu
2. planowany termin zatrudnienia – 01.04.2016r.
3. praca przy komputerze, bezpośredni kontakt z klientem

V. Wymagane dokumenty:

1) list motywacyjny podpisany przez kandydata;
2) życiorys – curriculum vitae z opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata;
3) kserokopie świadectw pracy poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
4)kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, uprawnienia i kwalifikacje zawodowe poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata;;
5) wypełniony oryginał kwestionariusza osobowego zgodny ze wzorem umieszczonym w załączniku do ogłoszenia na stronie www.bip.gops.klonowa.pl;
6) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
7) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku referenta do spraw świadczeń wychowawczych;
9) inne dokumenty świadczące o predyspozycjach i umiejętnościach przydatnych na w/w stanowisku;
10) oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015r., poz. 2135 ) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko – referent ds. świadczeń wychowawczych.


VI. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym
- osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa pok. Nr 7
- pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa
z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – referent ds. świadczeń wychowawczych” w terminie do 22 marca 2016r. do godz.13.00 (decyduje data wpływu do GOPS).
Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Procedura rekrutacyjna składa się z dwóch etapów: 1. Wstępna analiza dokumentów pod względem formalnym i zakwalifikowanie kandydatów do rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty niekompletne i nie spełniające wymagań określonych w ogłoszeniu zostaną odrzucone
2. Rozmowa kwalifikacyjna.
Otwarcie ofert i analiza formalna dokumentów nastąpi w siedzibie Urzędu Gminy w Klonowej w dniu 22.03.2016r. o godz. 13.00. Rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie przeprowadzona w dniu 23.03.2016r. o godz. 10.00. Kandydaci, którzy nie spełnią wymagań formalnych zostaną powiadomieni telefonicznie w dniu 22.03.2016r do godz. 15.30

VIII. Inne informacje.
1. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia o naborze, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.
2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej www.bip.gops.klonowa.pl oraz na tablicy informacyjnej Ośrodka.
3. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej zastrzega sobie prawo odwołania naboru, przedłużenia terminu składania ofert pracy lub zmiany terminu i miejsca otwarcia ofert.


Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Klonowej
Zofia Wrzosek

Kwestionariusz osobowyOpublikował: Zofia Wrzosek
Publikacja dnia: 24.03.2016
Podpisał: Zofia Wrzosek
Dokument z dnia: 10.03.2016
Dokument oglądany razy: 1 975