bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacje nieudostępnione na stonie BIP

Informacje ogólne

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana przez Kierownika GOPS lub pracowników prowadzących daną sprawę.

Przepisy prawne

Zgodnie z  ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 782) zwaną dalej ustawą,  prawo do dostępu do informacji publicznej przysługuje każdemu. Od osoby wykonującej to prawo nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2). Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek. Jeżeli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
Instytucja udostępniająca informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, z zastrzeżeniem art. 15 (art 7 ust 2). Zgodnie z kolej z art. 15 ustawy za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli GOPS będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku . Wnioskodawca w terminie 14 dni od złożenia wniosku zostaje powiadomiony o wysokości opłaty.

Wniosek o udostępnienie Informacji pubicznej

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej należy złożyć w siedzibieGminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa.

Pobierz wzór wniosku.pdfOpublikował: Zofia Wrzosek
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Zofia Wrzosek
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 941