bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ

Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. w postępowaniu w sprawie świadczeń z pomocy społecznej Ośrodek kieruje się dobrem osób korzystających z pomocy społecznej i ochrona o dóbr osobistych. Świadczenia udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo innej osoby, za zgoda osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego. Pomoc może być udzielana również z urzędu. Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej z wyjątkiem m.in. świadczeń w postaci interwencji kryzysowej, pracy socjalnej, poradnictwa, przyznania biletu kredytowanego nie wymaga wydania decyzji administracyjnej. Decyzję wydaje się po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania. Wywiad środowiskowy przeprowadza się w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej osób i rodzin. Wywiad przeprowadza się w terminie 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku lub od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia. W sprawach pilnych wymagających interwencji pracownika socjalnego wywiad przeprowadza się niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych.
Załatwianie spraw powinno się odbyć bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.
Realizacja decyzji następuje po uprawomocnieniu się decyzji, tj. po 14 dniach od dnia doręczenia decyzji. W sytuacjach wyjątkowych ze względu na ważny interes strony decyzji można nadać rygor natychmiastowej wykonalności.Opublikował: Zofia Wrzosek
Publikacja dnia: 17.12.2014
Podpisał: Zofia Wrzosek
Dokument z dnia: 17.12.2014
Dokument oglądany razy: 301