bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Deklaracja dostępności

 Deklaracja dostępności serwisu http://www.bip.gops.klonowa.eu/

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej http://www.bip.gops.klonowa.eu/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.bip.gops.klonowa.eu/

Data publikacji strony internetowej: 2014.12.08

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.15.
Strona internetowa nie jest w pełni zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona zostanie w najbliższym czasie zmieniona i
dostosowana do wymogów dostępności cyfrowej.
Strona internetowa jest zgodna w części z ustawą z 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niezgodności mogą wynikać z faktu, iż:
- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ pochodzą z różnych źródeł;
- niektóre publikacje w formie PDF zamieszczone na stronie nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidomych i nie są dostępne cyfrowo w całości;
- niektóre materiały graficzne (obrazki, zdjęcia) nie posiadają alternatywnych opisów;
- niektóre materiały tekstowe nie mają prawidłowej hierarchii nagłówków;
- nagrania video nie posiadają napisów dla osób niesłyszących i nie są tłumaczone na polski język migowy;
- nie wszystkie linki zawierają atrybut „tytuł”;
Wyłączenia mogą wynikać z faktu, iż:
- dokumenty opublikowane przed 23 września 2018 roku zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
- treści archiwalne nie wykorzystywane do bieżących zadań Ośrodka Pomocy Społecznej

w Klonowej opublikowane przed 23 września 2019 r. i nie poddawane od tego czasu przebudowom i zmianom zostały wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.
Oświadczenie sporządzono dnia 2021.03.22. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu: 2021.03.22.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością cyfrową dla osób niepełnosprawnych strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Ewa Kędzia, adres poczty elektronicznej gops@klonowa.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 43 8208493. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich. Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: http://www.bip.brpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowej, ul. Ks. Józefa Dalaka 2, 98-273 Klonowa
Do budynku prowadzą 3 wejścia. 2 wejścia są od strony ul. Ks. Józefa Dalaka, w tym wejście główne. Do obu wejść prowadzą schody. Przy schodach do wejścia głównego znajduje się podjazd dla wózków. Trzecie wejście (tylne) jest od strony ul. Czajkowskiej i budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Do tego wejścia prowadzą schody i nie ma tam podjazdu.

Na wprost wejścia głównego znajduje się winda, za pomocą której można dotrzeć na wszystkie kondygnacje budynku. Budynek posiada wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne. W budynku zastosowano rozwiązania architektoniczne oraz środki techniczne i zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych.
Biura pracowników socjalnych i kierownika znajdują się na parterze, natomiast biuro ds. świadczeń rodzinnych i wychowawczych jest na 1 piętrze na które można dostać się windą.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po prawej stronie od wejścia głównego.
Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

W Ośrodku nie na w chwili obecnej bieżącej możliwości można skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego (PJM). Usługa będzie dostępna w przyszłości. Istnieje możliwość skorzystania z takich usług po wcześniejszym powiadomieniu o takiej potrzebie.
Dane teleadresowe siedziby podmiotu publicznego:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Klonowe
ul. Ks. Józefa Dalaka 2,
98-273 Klonowa

Koordynator ds. dostępności Koordynatorem ds. dostępności w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Klonowej jest Ewa Kędzia (kontakt e-mail: gops@klonowa.pl, tel. 43 8208493).

Raport dostępności GOPS Klonowa wersja w formie dostępnej

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznegoOpublikował: Marcin Świtała
Publikacja dnia: 01.04.2021
Podpisał: Ewa Kędzia
Dokument z dnia: 29.03.2021
Dokument oglądany razy: 928